×

Satış Sözleşmesi


TARAFLAR

MADDE 1- İş bu Kullanıcı Sözleşmesi, İkitelli OSB Mah. Biksan Sitesi B1 Blok No: 50 Başakşehir/İstanbul adresinde mukim BM HOME A.Ş. (bundan böyle kısaca “SATICI” olarak anılacaktır) ile SATICI'ya ait olan “www.bmhome.com.tr” sitesi de (bundan sonra SİTE olarak anılacaktır) iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında, MÜŞTERİ’nin elektronik olarak onay vermesi ile, karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 2- Sözleşmenin konusu, SİTE'de ödeme yapmak ve SİTE'nin kullanım şartları, SATICI’nın SİTE üzerinden sunduğu ve sunacağı hizmetlerden MÜŞTERİ tarafından yararlanma esasları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

MADDE 3- MÜŞTERİ, sözleşme tarafı gerçek kişinin SİTE üzerinde yer alan ödeme formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurup iş bu kullanıcı sözleşmesini onayladığını beyan etmesi ve Ödeme işleminin SATICI tarafından onaylanması ile başlar ve MÜŞTERİ ancak bu andan sonra iş bu kullanıcı sözleşmesindeki haklardan yararlanmaya başlar.

MADDE 4- MÜŞTERİ, SİTE'yi ve SATICI’nın SİTE üzerinden sunduğu hizmetleri, iş bu kullanıcı sözleşmesinde ve iş bu kullanıcı sözleşmesinin eki niteliğinde SİTE'de ayrıca belirtilen Müşteri olmanın ve kullanıma ilişkin hükümler ile SATICI tarafından SİTE üzerinden veya başta elektronik iletişim araçları olmak üzere her türlü iletişim yöntemleri kullanılarak, kendisine bildirilen kullanım şartlarına uygun olarak kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, iş bu kullanıcı sözleşmesi ve MÜŞTERİ'ye bildirilen diğer kullanım şartlarına uymadığının SATICI tarafından tespit edilmesi halinde başkaca herhangi bir ihtar veya bildirimde bulunmaksızın Müşteri durumunun sonlandırılacağını kabul eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

MADDE 5- SATICI tarafından iş bu kullanıcı sözleşmesi ve eki niteliğindeki diğer hükümlerde yapılacak değişiklikler, MÜŞTERİ değişiklikten sonra ilk kez SİTE'ye girerek SATICI’nın sunduğu hizmetlere ilişkin yapacağı işlemlerden önce onaylanmak üzere MÜŞTERİ'ye bildirilir. MÜŞTERİ, onaylama işlemi ile onaylama anından itibaren geçerli olmak üzere değişiklikleri kabul edebileceği gibi bu değişiklikleri kabul etmeyerek iş bu kullanıcı sözleşmesini ve Müşteri durumunu sonlandırabilir.

SİTE ÜZERİNDEN SUNULACAK HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR

MADDE 6- SATICI, MÜŞTERİ tarafından yapılan ödeme hizmeti MÜŞTERİ’nin bildirdiği adrese doğrudan gönderecek veya internet kanalıyla uygun üretim formatında bildirilen e-posta veya sunucu linkiyle iletecektir.

MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 7- MÜŞTERİ, sunulan hizmeti, SATICI tarafından tarif edilen veya kendisinin hizmet detaylarında belirtiği şekilde hizmeti teslim alır. SATICI 3. Taraf hizmet sağlayıcılarıyla da çalışabilir. Bu çalışma esasına göre shop.bmhome.com.tr ödeme aracılığı yapar ve hizmet detaylarında açıkça belirtilmeyen siparişlerin satış sonrası sorumluluğu 3. parti hizmet sağlayıcısının aittir. Bu durumda MÜŞTERİ, SATICI’dan satış sonrası destek veya geri ödeme talebinde bulunamaz. Bu durumda SATICI, MÜŞTERİ'ye satış öncesi bilgilendirmesini açıkça belirtmeyi taahhüt eder.

 

MADDE 8- MÜŞTERİ, iş bu kullanıcı sözleşmesinin bir örneğini kopyalayabilir ya da çoğaltabilir. MÜŞTERİ, iş bu kullanıcı sözleşmesine ve değiştirilmiş hallerine sürekli olarak SİTE üzerinden erişebilir.

MADDE 9- MÜŞTERİ, SATICI ve SİTE tarafından her türlü elektronik iletişim araçlarıyla (SMS, e-mail, faks, ftp sunucu) kendisine gönderilecek bilgilendirme, reklam veya başkaca amaçlı iletiyi almayı kabul eder. MÜŞTERİ, SATICI’ya elektronik ortamda yazılı bildirimde bulunmak suretiyle kendisine gönderilen iletilerin gönderilmesini reddedebilir. Ancak bu halde, iş bu kullanıcı sözleşmesi, bu sözleşmenin eki niteliğindeki MÜŞTERİ, kullanıma ilişkin hükümler ve bunlardaki değişiklikler ile hizmet teyidi için gönderilmesi gereken iletilerin kendisine ulaşmamasından ve bu nedenle doğacak zararlardan dolayı SATICI'yı sorumlu tutmayacağını ve bu hususların takibini SİTE üzerinden yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERİ, gönderilen iletilerde kendisine sunulan ileti listesinden çıkarılma yöntemine uygun olarak beyanda bulunarak söz konusu iletilerin kendisine gönderilmesini kabul etmediğini SATICI’ya bildirmedikçe SATICI’nın kendisine gönderdiği iletilerin elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında alıcı tarafından gönderilmesi kabul edilmiş ticari elektronik iletilerden sayılacağını ve SATICI’nın bu iletiler bakımından herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk taşımayacağını kabul eder.

MADDE 10- MÜŞTERİ olma kapsamında hizmeti başlatırken, SİTE’den sunulan hizmetlerden yararlanırken, SİTE’de başkaca her türlü işlemi yaparken, iş bu kullanıcı sözleşmesi içerisinde ve eki niteliğinde SİTE'de ayrıca belirtilen MÜŞTERİ olma ve kullanıma ilişkin hükümlerde yer alan tüm şartlar ile yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini ve belirtilen tüm şart ve hükümleri anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11- MÜŞTERİ, SATICI’nın sunduğu hizmetler ile ilgili olarak SİTE'de yer alan teknik detay bilgilerin doğruluğunu SATICI kabul eder. SİTE'de görsel olarak her işin özgün işler olduğundan resimler temsilidir ve hizmet detayları ve onaylanan veya gönderilen görünümler esas alınır. MÜŞTERİ, hizmet detaylarında belirtilmeyen ek istekleri varsa bunu hizmet detaylarında belirtmek zorundadır. Aksi halde SİTE'de belirtilen detaylar esas alınır.

MADDE 12- MÜŞTERİ, kullanıcı ismi, şifre, kredi kartı bilgileri gibi her türlü kişisel verilerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin erişiminden ve bilgisinden uzak tutulması, kullanılması ve benzeri durumlardan kişisel olarak sorumludur. MÜŞTERİ, kendisine ait her türlü kişisel verilerin kötü niyetli olarak kullanılabileceğine ilişkin şüphe duyduğu durumları derhal SATICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde, SATICI’yı sorumlu tutmayacağını ve SATICI’nın uğradığı her türlü zararı tazmin etmeyi geri dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13- MÜŞTERİ, sanal hizmetlerde lisans bilgisini içeren iletinin ulaştırılmasıyla hizmetin başladığını kabul eder. Eğer sanal hizmet süreli bir takvim aralığı içinde sunuluyorsa, yenileme tarih ve saatine en geç 6 saat önce yenilemesi durumunda hizmet durdurulacağını kabul eder. MÜŞTERİ, İtiraz hakkını iş bu sözleşmede belirtilen esaslar başta olmak üzere, SİTE’de belirtilen detaylara sadık kalınmadığı hususlarında kullanabilir. MÜŞTERİ, itiraz hakkını kullanma talebi ile birlikte, söz konusu hizmete ilişkin fatura aslını da SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Fatura aslının gönderilmediği durumda KDV ve sair yasal yükümlülükler iade edilemez. MÜŞTERİ tarafından usulüne uygun biçimde itiraz beyanında bulunulması ve fatura aslının SATICI’ya gönderilmesini azami 10 (on) gün içerisinde söz konusu hizmetin bedelini MÜŞTERİ’ye iadesi SATICI tarafından gerçekleştirilecektir.

MADDE 14- MÜŞTERİ, SATICI’nın sunduğu hizmetleri talep etmesi ve kullanması durumunda, bu borcun herhangi bir sebeple ifa edilememesi ile bu hizmete ait ya da bunların sunulmasına dair açık ya da gizli her türlü kusur ve ayıplara ilişkin olarak hizmeti sunanın sorumlu olmadığını kabul eder. MÜŞTERİ, bu türden durumlarda SATICI'yı hiçbir biçimde sorumlu tutmayacağını geri dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 15- MÜŞTERİ, hizmet bedellerinin ödenmesinde kredi kartı kullanılması durumunda yapılan harcamaya bankalar aracılığıyla itiraz etme hakkını MÜŞTERİ'nin kötüye kullanmayacağını ve hizmete ilişkin bedelin ödenmemesinden dolayı SATICI’nın uğrayacağı zararları tazmin etmeyi geri dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 16- MÜŞTERİ, SİTE'yi yürürlükteki mevzuata uygun olarak kullanacağını, diğer Müşterilerin ve 3. taraf işyerlerinin her türlü kişisel, ticari, fikri, ayni ve diğer haklarını ihlal veya bunlara tecavüz edecek biçimde kullanmayacağını, doğrudan kendisi ile ilgili olmadıkça SİTE üzerinde bulunan hiçbir yazılı, görsel veya işitsel veriyi SİTE’nin özgün tasarım ve işleyişini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, hiçbir biçimde işlemeyeceğini, SATICI ile dolaylı veya doğrudan rekabete girmeyeceğini, bu hükümlere aykırı davranışı halinde kendine ayrıca bir bildirim yapılmaksızın bu hükümlere aykırı davranışı nedeniyle ortaya çıkan her türlü zararı tazmin edeceğini ve bu nedenle SATICI’nın sorumlu tutulmayacağını geri dönülemez biçimde kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 17- MÜŞTERİ, mevcut hazır hizmetlere ek talepte bulunabilir. MÜŞTERİ SATICI’dan talep ettiği ek hizmetlerin başka bir amaçla kullanmayacağını, bu hizmetin diğer hazır sunulan hizmetlerden farkının olmadığını, SATICI'nın aynı ek hizmetleri başka müşterilere de satabileceğini veya hazır sunulan hizmetin güncellemelerine dahil edebileceğini kabul eder.

MADDE 18- MÜŞTERİ, SİTE'yi iş bu kullanıcı sözleşmesi kapsamında kullanırken kendisi tarafından veri girilmesi sırasında hata yapması veya bu verilerde değişiklik olması durumunda bu hataları SİTE'de bulunan kendisine ait formlar üzerinden düzeltebilir. Ancak SATICI’nın sunduğu hizmetin onay işleminden sonra yapılan satın almaya ilişkin veri hataları ancak işlem yapıldıktan sonra bir (1) saat içerisinde düzeltilebilir veya geri dönülmez bir durum söz konusu değilse SATICI’ya yazılı olarak müracaat ederek düzeltme isteyebilir. Bu durum SATICI’nın onayıyla olabilir.

SATICI VE SİTENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 19- SATICI, SİTE üzerinden verilen siparişleri onaylanmadan ödenecek toplam bedel de dahil olmak üzere, sözleşme şartlarının MÜŞTERİ tarafından görülmesini ve sipariş ödeme bilgileri de girilmek suretiyle onaylandıktan sonra elektronik iletişim araçlarıyla bir teyit iletisini MÜŞTERİ'ye iletir.

MADDE 20- SATICI, SİTE'de hizmet içeriklerini her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. SATICI, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve haber vermeden kullanabilir.

MADDE 21- SATICI, SİTE üzerinde reklam, bilgilendirme veya başkaca amaçlarla diğer sitelere verilen bağlantıların güvenlik ve içeriklerine dair herhangi bir taahhütte bulunmaz. MÜŞTERİ, bu bağlantılara erişimi tamamen kendi sorumluluğundadır ve SATICI'yı herhangi bir biçimde sorumlu tutamaz.

MADDE 22- SATICI, teknik sorunlar ve diğer kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle SİTE'ye erişimde yaşanan sorun ve kesintiler ile bu nedenlerle oluşan zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

GİZLİLİK ŞARTI

MADDE 23- SATICI ve MÜŞTERİ, aralarında mutabık oldukları iş bu kullanıcı sözleşmesi gereği öğrendikleri veya kendilerine bildirilen her türlü ticari sır ve benzeri haksız rekabete neden olabilecek nitelikteki bilgi ve belgeyi gizli tutmak ve yasal yükümlülükler gereği haller istisna olmak üzere hiçbir kişi veya kuruma açıklamamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde de devam eder.

DELİL SÖZLEŞMESİ

MADDE 24- MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıklarda, SATICI tarafından tutulan basılı, elektronik veya başkaca herhangi bir ortamda tutulan veri tabanlarının, sistem kayıtlarının, ticari defter kayıtlarının ve diğer her türlü kayıtların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil niteliğinde olduğunu ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

MADDE 25- SATICI, iş bu sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak feshedebilir. Taraflardan herhangi birinin yükümlülüklerine uymaması halinde diğer tarafın sözleşmeye aykırılığın giderilmesi için yazılı olarak veya herhangi bir elektronik iletişim aracıyla göndereceği bir ihtarname ile tanıyacağı en az üç (3) iş günü sürenin sonunda sözleşmeye aykırılığın giderilmesi için gerekli işlem ve eylemlerin yapılmaması halinde ihtarda bulunan taraf sözleşmeyi derhal feshedebilir.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 26- İşbu sözleşmede elektronik iletişim araçlarıyla yapılabileceği hüküm altına alınmış bildirimlerin bu yollarla yapılması geçerli kabul edilecektir.

YETKİLİ MAHKEME

MADDE 27- Taraflar, iş bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlık halinde İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.


BİZİ TAKİP EDİN
BM HOME Instagram adresi  BM HOME Facebook adresi  BM HOME Whatsapp adresi  

ÜRÜNLER

HalılarİLETİŞİM

İOSB Mah.
Biksan Sanayi Sitesi
B1 Blok Sk. 32/A 34490 

Başakşehir/İstanbul

+905380352061

sales@bmhome.com.tr

© 2023 Copyright: shop.bmhome.com.tr, BM Home Tekstil A.Ş. Her hakkı saklıdır. Yapım, hayalistan.comBM HOME Whatsapp
Özel ölçü ve özel renk
sorularınız için bize ulaşın